Politica de confidențialitate

Preambul

• Prezenta politică de confidențialitate face parte integrantă din Termenii și condițiile generale, astfel încât definițiile utilizate în acestea din urmă sunt reluate în prezenta politică de confidențialitate.

• Scopul acestei Politici de Confidențialitate este de a informa Clienții cu privire la modul în care datele lor personale sunt colectate de pe Site, la modul în care acestea sunt prelucrate de către Operatorul de date și, în cele din urmă, la drepturile pe care Clienții le au cu privire la această prelucrare, așa cum sunt definite mai jos.

Definiții

• Următorii termeni, fie că sunt utilizați la singular sau la plural în această Politică de confidențialitate, au următoarea definiție:

Archivage Intermédiaire :

înseamnă eliminarea datelor cu caracter personal care prezintă în continuare un interes administrativ pentru operatorul de date (de exemplu, în cazul unui litigiu și/sau al unei obligații legale) într-o bază de date separată, separată din punct de vedere logic sau fizic și, în orice caz, cu acces restricționat. Această arhivare este o etapă intermediară înainte de ștergerea datelor cu caracter personal în cauză sau de anonimizarea acestora;

CG :

 

înseamnă condițiile generale;

Politica de confidențialitate :

înseamnă prezenta politică de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal ale Clientului pusă în aplicare de către Operatorul de date;

Client :

înseamnă persoana fizică, în vârstă de cel puțin 15 ani, care navighează pe site-ul web și a cărei prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operatorul de date este reglementată de Politica de confidențialitate. În acest sens, Clientul garantează, în cazul în care are mai puțin de 15 ani, că a obținut consimțământul titularului autorității părintești în ceea ce privește prelucrarea Datelor sale cu caracter personal definite în Politica de confidențialitate;

Cont :

înseamnă contul personal al Clientului, accesibil pe Site-ul web prin intermediul identificatorilor personali, confidențial pentru Client, pe care acesta nu îl poate comunica unei terțe părți, și din care poate plasa o comandă;

Date sau date cu caracter personal

înseamnă datele cu caracter personal ale Clientului, așa cum sunt definite de Regulamentul privind datele cu caracter personal, colectate și prelucrate de către Operatorul de date în contextul utilizării Site-ului;

Drepturi specifice :

înseamnă drepturile acordate de Regulamentul privind datele cu caracter personal clienților cu privire la prelucrarea datelor lor personale și dezvoltate în articolul 9 din Politica de confidențialitate;

Regulamentul privind datele cu caracter personal :

înseamnă Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile, în aplicarea Regulamentului UE din 27 aprilie 2016 publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 4 mai 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (cunoscut sub numele de "RGPD" pentru Regulamentul general privind protecția datelor);

Responsabil pentru procesarea :

înseamnă societatea menționată în anunțul legal disponibil aici : Aviz juridic ;

Website :

înseamnă site-ul web pe care este găzduită prezenta politică de confidențialitate;

Terminal(e) :

înseamnă echipamentul hardware (computer, tabletă, smartphone, telefon etc.) utilizat de către Client pentru a consulta sau vizualiza Site-ul.


Temeiul juridic al prelucrării

• În conformitate cu Regulamentul privind datele cu caracter personal, operațiunile de prelucrare desemnate în această politică de confidențialitate sunt susținute de un temei juridic specific.

• Clientul și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice.

• Site-ul a solicitat consimțământul expres al Clientului pentru a efectua o prelucrare specifică explicată la momentul colectării consimțământului.

• Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care Clientul este parte sau pentru executarea unor măsuri precontractuale luate la cererea Clientului.

• Pentru a utiliza site-ul web și pentru a beneficia de serviciile acestuia, Clientul a acceptat cel puțin TCG. Aceste documente formalizează o relație contractuală între Client și Operatorul de date, servind în special ca bază legală pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului de către Operatorul de date.

• Aceste Date sunt necesare pentru efectuarea unei serii de operațiuni de prelucrare legate de executarea relației contractuale dintre Client și Operatorul de date, ale căror scopuri sunt detaliate la punctul 4 - Scopurile prelucrării.

• Prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală la care este supus.

• Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară și pentru a respecta o obligație legală la care este supus Operatorul de date, de exemplu, conservarea jurnalelor de acces la Site, în conformitate cu Decretul nr. 2011-219 din 25 februarie 2011 privind conservarea și comunicarea datelor care permit identificarea oricărei persoane care a contribuit la crearea de conținuturi plasate online.

• Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Operatorul de date sau de către o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care Clientul este un copil.

• Operatorul de date poate avea un interes legitim care să justifice prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului, cum ar fi prelucrarea datelor strict necesare în scopul prevenirii fraudei.

• În acest caz, Operatorul de date se asigură că prelucrarea în cauză este necesară pentru atingerea interesului său legitim și evaluează consecințele unei astfel de prelucrări asupra Clientului, în special luând în considerare natura Datelor prelucrate și modul în care acestea sunt prelucrate.

• Operatorul de date se asigură că nu nesocotește interesul sau drepturile și libertățile fundamentale, permițând Clientului, în orice moment, să se opună în totalitate sau parțial prelucrării descrise în prezenta Politică de confidențialitate, precum și să își exercite Drepturile specifice, în conformitate cu condițiile prevăzute la punctul 10 - Exercitarea drepturilor specifice ale clienților.

Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal ale Clientului sunt necesare pentru a-i permite acestuia să acceseze, să utilizeze și să îmbunătățească site-ul web și pentru a permite Operatorului de date să

• Efectuarea operațiunilor legate de relația sa comercială cu Clientul, adică în ceea ce privește facturile, contabilitatea, monitorizarea "relației cu clientul" cu un Client, cum ar fi efectuarea de sondaje de satisfacție, gestionarea reclamațiilor, utilizarea Site-ului web și, în general, a serviciilor, etc. ;

• Pentru a-și personaliza comunicarea către Clienți, în special prin intermediul e-mailurilor de informare, în funcție de preferințele acestora, de utilizarea serviciilor și/sau a site-ului web;

• Pentru a permite urmărirea livrării produselor și a plasării unei comenzi;

• Pentru a efectua operațiuni de solicitare comercială;

• Elaborarea de statistici comerciale, analize și instrumente de marketing (în special clasificarea, scorul etc.);

• Pentru a permite Clientului să acceseze Contul și pentru a-i furniza toate informațiile conținute în acesta, cum ar fi comenzile sale, agenda sa de adrese, produsele pe care le-a înregistrat;

• optimizarea navigării Clientului pe Site, prin stocarea preferințelor acestuia și simplificarea eventualelor achiziții ulterioare pe Site;

• Gestionarea cererilor de exercitare a Drepturilor Specifice în condițiile prevăzute la punctul 10

• Exercitarea Drepturilor Specifice ale Clienților;

• Gestionarea serviciului post-vânzare;

• Gestionarea facturilor neplătite și a litigiilor;

• Gestionarea comentariilor clienților pe site-ul web;

• Prevenirea unui litigiu cu clientul;

• Lupta împotriva fraudei și a spălării de bani; și

• Respectarea obligațiilor sale legale, în special a obligațiilor contabile și fiscale.

Stocarea datelor cu caracter personal

• Site-ul este găzduit de compania ale cărei detalii sunt disponibile dând click aici: Notă legală.

• S-au luat toate măsurile de precauție pentru a stoca datele personale ale Clientului într-un mediu securizat și pentru a împiedica denaturarea, deteriorarea sau accesul la acestea de către terți neautorizați. Informațiile transmise de către Client nu vor fi niciodată transmise unor terțe părți în scopuri comerciale și nici nu vor fi vândute sau schimbate.

Colectarea de date cu caracter personal pe site-ul web

Operatorul de date colectează, în momentul creării unui Cont și apoi atunci când Contul este completat progresiv, următoarele Date cu caracter personal pe care Clientul le completează sau le comunică în mod spontan în timpul navigării și care sunt păstrate pentru o perioadă de trei (3) ani, într-o bază activă, de la ultima conectare a Clientului la Site:

Numele de familie,
prenumele,
adresa de e-mail,
Adresa poștală de livrare,
Adresa de facturare,
denumirea societății, dacă este cazul,
conținutul salvat în contul clientului,
Dacă este cazul, motivul (motivele) excluderii (toate elementele care fac posibilă demonstrarea acțiunilor care au mai puțin de o lună și care justifică excluderea),
datele de conectare (data, ora, adresa IP, paginile consultate) ale Clientului în timpul navigării sale pe site-ul web

Datele cu caracter personal de mai sus sunt, de asemenea, păstrate în stocarea intermediară pentru o perioadă suplimentară de doi (2) ani, în conformitate cu termenul comun de prescripție.

Facturi ;
Informații referitoare la o comandă;
Valoarea tranzacțiilor efectuate, precum și data și ora acestor tranzacții

Datele cu caracter personal de mai sus sunt, de asemenea, păstrate în stocarea intermediară pentru încă șapte (7) ani, în conformitate cu obligațiile fiscale și contabile ale operatorului.

Toate Datele cu caracter personal indicate ca atare în formularul de creare a Contului sunt esențiale pentru a beneficia de serviciile Operatorului de date.

Dacă este cazul, Operatorul de date colectează, atunci când Clientul își exercită Drepturile specifice, o copie a documentului de identitate al Clientului indicat la articolul 2 și o păstrează timp de un (1) an într-o bază activă de la data primirii sale.

Destinatarii sau categoriile de destinatari, dacă este cazul

 

Categorii de destinatari de date

 

 

Scopul transferului propus

 

Furnizor de servicii de găzduire

Găzduirea site-ului web

Furnizor de servicii de dezvoltare și gestionare a site-urilor web

Administrarea back-office-ului site-ului web și gestionarea bazei de date care conține datele personale ale clienților.

Integrator de calculatoare și întreținere

să asigure întreținerea la distanță a sistemului informatic al operatorului de date, inclusiv a site-ului web

Editorul software-ului de gestionare a clienților

Permite gestionarea relațiilor cu clienții

Furnizor de servicii de rutare a poștei electronice

Activați trimiterea de buletine informative

Manager de flux telefonic

Permite monitorizarea diferitelor apeluri și fluxuri telefonice

Furnizor de sprijin în gestionarea vigilenței și reclamațiilor clienților

Îmbunătățirea gestionării reclamațiilor clienților și asigurarea siguranței materialelor

Furnizor de audit și de conformitate cu reglementările

Asigurarea conformității sistemului informatic cu reglementările privind produsele medicale și cosmetice

Furnizor de servicii de gestionare electronică a documentelor

Gestionarea electronică a facturilor

Editor de instrumente computerizate de analiză economică

Permiteți previzionarea vânzărilor

Rețele sociale și servicii de publicitate, inclusiv gestionarea rețelelor sociale

Gestionarea comunicării pe site-ul Facebook și pe aplicația mobilă Instagram

Serviciul de referențiere și instrumente statistice

Asigurarea referențierii site-ului web și analiza datelor de pe site-ul web

Agenție de comunicare

Primiți sfaturi de comunicare

Furnizor de gestionare a cookie-urilor

Colectarea consimțământului Clienților pentru depunerea de cookie-uri și recunoașterea ulterioară a Clientului și a consimțământului acestuia.

Furnizor de servicii de plată

Activați plățile pe site-ul web

Editor de software de gestionare a logisticii depozitului

Să permită conectarea sistemului informatic cu depozitele

Prestataire de services d’envois de colis 

Pentru a permite expedierea produselor comandate de către clienți

 

În cazul unui transfer de date cu caracter personal către un destinatar situat într-o țară care nu face parte din Spațiul Economic European și care nu a făcut obiectul unei decizii de adecvare din partea Comisiei Europene, Operatorul de date se angajează să ia toate garanțiile adecvate pentru a se asigura că este complet legal, asigurându-se că Clienții au drepturi și căi de atac aplicabile împotriva destinatarului și să obțină consimțământul prealabil și specific al Clientului pentru transferul de date cu caracter personal menționat.

Operatorul de date nu va obține consimțământul prealabil și specific al Clientului cu privire la transferul Datelor sale cu caracter personal dacă:


Operatorul de date se asigură că :
să încheie cu destinatarul Datelor cu caracter personal clauzele contractuale standard propuse de Comisia Europeană; sau
că destinatarul Datelor cu caracter personal se supune principiilor scutului de confidențialitate (pentru transferurile către Statele Unite); sau
să ia toate măsurile adecvate pentru a se asigura că transferul de Date cu caracter personal în afara Uniunii Europene este legal, în conformitate cu Regulamentul privind datele cu caracter personal.

sau dacă un astfel de transfer este necesar :
pentru a respecta obligațiile pentru a asigura constatarea, exercitarea sau apărarea unor retenții legale;
executarea unui contract între Operatorul de date și destinatar, încheiat la cererea Clientului;
încheierea sau executarea unui contract încheiat sau care urmează să fie încheiat, în interesul persoanei vizate, între operatorul de date și destinatar.

Securitatea tranzacțiilor pe internet

• În conformitate cu CGC, site-ul utilizează tehnologia companiei STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD, pentru a securiza tranzacțiile bancare ale clienților.
- Astfel, atunci când plătește pe Site, datele bancare ale Clientului sunt transmise în mod criptat către STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD.
• Pentru a-și exercita drepturile identificate în paragraful 9 - Drepturi specifice, referitoare la datele cardului său bancar, Clientul este invitat să contacteze direct STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD.

Drepturi specifice

• În conformitate cu Regulamentul privind datele cu caracter personal, Clientul poate beneficia, în orice moment, de următoarele Drepturi specifice de/la

• acces,
• rectificare,
• ștergere,
• limitare a prelucrării,
• portabilitate,
• opoziție,
• directive post-mortem,

• drepturile de acces

 Clientul are posibilitatea de a obține de la Operatorul de date o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate și, în cazul în care sunt prelucrate, acces la aceste date cu caracter personal, precum și la următoarele informații
 scopurile prelucrării ;
 categoriile de Date cu caracter personal;
 destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal;
 dacă este posibil, perioada de păstrare prevăzută a datelor cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;
 existența dreptului de a solicita operatorului de date rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal sau dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări;
 dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal (în Franța, CNIL);
 în cazul în care Datele cu caracter personal nu sunt colectate de la Client, orice informație disponibilă cu privire la sursa acestora;
 existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și, cel puțin în astfel de cazuri, informații relevante despre logica care stă la baza acestuia, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru Client;

 În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, clientul are dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare în ceea ce privește un astfel de transfer.

 Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate.

 Operatorul poate percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative pentru orice copii suplimentare solicitate de către Client sau în cazul unei cereri de transmitere a datelor cu caracter personal pe hârtie și/sau pe suport fizic.

 În cazul în care Clientul își depune cererea în format electronic, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod obișnuit, cu excepția cazului în care acesta solicită altfel.

 Dreptul Clientului de a obține o copie a datelor sale cu caracter personal nu trebuie să încalce drepturile și libertățile altor persoane.

 Drepturi de rectificare

 Clientul are posibilitatea de a obține de la Operatorul de date, în cel mai scurt timp posibil, rectificarea datelor cu caracter personal care îl privesc și care sunt inexacte. De asemenea, acesta poate solicita ca datele cu caracter personal incomplete să fie completate, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 Drepturi de ștergere
 Clientul are dreptul de a obține de la Operatorul de date ștergerea, cât mai curând posibil, a Datelor cu caracter personal care îl privesc atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
 Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod de către Operatorul de date;
 Clientul și-a retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor sale cu caracter personal și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;
 Clientul își exercită dreptul de a se opune în condițiile stabilite mai jos și nu există niciun motiv legitim imperios necesar pentru prelucrare;
 Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
 Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală;
 Datele cu caracter personal au fost colectate de la un copil.

 Drepturi de limitare
 Clientul are posibilitatea de a obține de la Operator limitarea prelucrării Datelor sale cu caracter personal atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
 Operatorul verifică exactitatea Datelor cu caracter personal în urma contestării de către Client a exactității Datelor cu caracter personal,
 Prelucrarea este ilegală, iar clientul se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;
 Operatorul nu mai are nevoie de Datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt în continuare necesare Clientului pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 Clientul s-a opus prelucrării în condițiile amintite mai jos, iar Operatorul de date verifică dacă motivele legitime urmărite prevalează asupra motivelor invocate.

 Dreptul la portabilitatea datelor
 Clientul are dreptul de a primi de la Operatorul de date datele cu caracter personal care îl privesc, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, atunci când :
 Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și
 Prelucrarea este efectuată prin intermediul unor procese automatizate.

 Atunci când Clientul își exercită dreptul la portabilitate, acesta are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de către Operator către un alt operator desemnat de acesta, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

 Dreptul Clientului la portabilitatea datelor cu caracter personal nu trebuie să încalce drepturile și libertățile altora.

 Dreptul de opoziție
 Clientul se poate opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor sale cu caracter personal pe baza intereselor legitime ale operatorului. În acest caz, acesta din urmă nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Clientului sau le poate păstra pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 Instrucțiuni post-mortem
 Clientul are posibilitatea de a comunica Operatorului de date directive privind conservarea, ștergerea și comunicarea datelor sale cu caracter personal după decesul său, directive care pot fi înregistrate, de asemenea, la o "terță parte de încredere digitală certificată". Aceste directive, sau un fel de "testament digital", pot desemna o persoană responsabilă de executarea lor; în caz contrar, vor fi desemnați moștenitorii Clientului.
 În absența oricărei directive, moștenitorii Clientului pot contacta Operatorul de date pentru a
 să aibă acces la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru "organizarea și soluționarea succesiunii defunctului" ;
 să primească comunicarea de "active digitale" sau "date similare cu amintirile de familie, care pot fi transmise moștenitorilor";
 să închidă Contul Clientului pe Site și să se opună prelucrării ulterioare a Datelor sale cu caracter personal.

 În orice caz, Clientul are posibilitatea de a indica Operatorului de date, în orice moment, că nu dorește, în caz de deces, ca datele sale personale să fie comunicate unei terțe părți.

Exercitarea drepturilor specifice ale clienților

 Aceste drepturi specifice pot fi exercitate în orice moment pe lângă operatorul de date:

 Prin e-mail la următoarea adresă: dpo@ydes-avocats.com

 Prin poștă la următoarea adresă

Laboratoires SVR
Serviciul e-Boutique
79 rue de Miromesnil
75008 Paris

 În vederea exercitării drepturilor sale specifice în conformitate cu condițiile menționate mai sus, operatorul de date poate solicita clientului să își dovedească identitatea prin indicarea numelui, prenumelui și a adresei de e-mail și să însoțească cererea sa cu o copie a unui act de identitate valabil, precum și cu orice informație sau document care să permită identificarea sa.

 Un răspuns va fi trimis clientului în termen de maximum o (1) lună de la data primirii cererii.

 Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu două (2) luni de către operatorul de date, care va notifica clientul, ținând cont de complexitatea și/sau de numărul de solicitări.

 În cazul în care Clientul solicită ștergerea Datelor sale cu caracter personal și/sau în cazul în care își exercită dreptul de a solicita ștergerea Datelor sale cu caracter personal, Operatorul de date poate totuși să le păstreze sub formă de Arhivare intermediară, pentru perioada necesară pentru a-și îndeplini obligațiile legale sau în scopuri probatorii pe durata termenului de prescripție aplicabil.

 De asemenea, Clientul poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (în Franța, CNIL).

Securitatea parolei

 Operatorul de date ia toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura stocarea în siguranță a parolei Clientului pentru accesarea contului său.

 Cu toate acestea, securitatea acestei parole depinde, de asemenea, de designul acesteia.

 Prin urmare, Clientului i se reamintește că parola sa, pentru a fi valabilă, trebuie să fie compusă din minimum 5 caractere, cel puțin 3 dintre următoarele 4 tipuri: majuscule, minuscule, numere, caractere speciale.

 Există mijloace mnemotehnice pentru crearea de parole complexe, cum ar fi :

 Păstrarea doar a primelor litere ale cuvintelor dintr-o propoziție; de exemplu, propoziția "O parolă se ține minte!" este parola 1mdp@sr!
 Prin scrierea cu majuscule a cuvântului dacă acesta este un substantiv (de exemplu, cuvânt)
 Prin păstrarea semnelor de punctuație (de exemplu, !)
 Prin exprimarea numerelor cu ajutorul cifrelor de la 0 la 9 (de exemplu, One ->1)

Cookie-urile depuse pe Terminalul Clientului în urma navigării acestuia pe Site.

 Cookie-urile sunt utilizate pe site-ul web.

 Un cookie este o informație depusă pe terminal, care este utilizată de către Client pentru a accesa site-ul web.

 Cookie-urile sunt legate de navigarea Clientului pe Website și permit determinarea paginilor pe care acesta le-a consultat, data și ora de consultare a acestora.

 În niciun moment aceste cookie-uri nu permit Operatorului de date să identifice personal Clientul.

 Aceste cookie-uri sunt păstrate în Terminalul Clientului pentru o perioadă care nu depășește treisprezece (13) luni.

 Mai precis, datele cu caracter personal colectate din cookie-urile emise de către Operatorul de date sau de către terți permit :
 de a stabili statistici și volume de trafic și de utilizare a Site-ului pentru a îmbunătăți interesul și ergonomia serviciilor;
 de a adapta prezentarea Site-ului la preferințele de afișare ale Terminalului Clientului (limba utilizată, rezoluția ecranului, sistemul de operare utilizat etc.);
 pentru a memora informațiile referitoare la un formular completat de Client pe Site (înregistrare sau acces la Contul dumneavoastră);
 pentru a pune în aplicare măsuri de securitate, de exemplu atunci când clientului i se cere să se conecteze din nou la site după o anumită perioadă de timp;
 pentru a asigura urmărirea relației comerciale cu Clientul.

 Datorită modulelor cookie, Operatorul de date colectează și prelucrează toate sau o parte din următoarele Date în scopurile stabilite mai sus:
 Informații referitoare la Terminalul Clientului:
 Furnizorul său de acces la Internet (Orange, SFR, Bouygues, Free, etc.);
 Identificatorul său publicitar legat de sistemul de operare al Terminalului său;
 Adresa IP a terminalului său;
 datele de geolocalizare ale terminalului său;
 Preferințele sale lingvistice

 Informații privind navigarea și comportamentul său pe Site:
 Statistici privind consultarea diferitelor pagini ale site-ului web, durata sesiunii;
 Calea URL completă către, prin și dinspre site-ul web;

 Informații referitoare la Client (nume și prenume, vârstă sau interval de vârstă, sex, categorie socio-profesională declarată și/sau presupusă, adresă de e-mail etc.) legate de activitatea sa pe Internet și comunicate de către terți (agenți de publicitate, agenții de publicitate etc.).

Cookies

Fii informat despre modul în care Google va folosi datele tale personale atunci când ești de acord cu site-ul nostru

Numele cookie-ului

Editor

Funcția

Durata de păstrare în terminal

__fbp

Facebook

Studierea comportamentului clienților pe site-ul web și a performanței produselor și vânzărilor

2 ore

_ga

Google

Studierea comportamentului clienților pe site-ul web și a performanței produselor și vânzărilor

13 luni

_gid

Google

Studierea comportamentului clienților pe site-ul web și a performanței produselor și vânzărilor

24 ore

cookielaw

Wordpress

Colectarea consimțământului pentru depunerea de cookie-uri

10 luni

frontend

Magento

Identificați clientul

24 ore

Frontend-cid

Magento

Validarea contului de client cu Magento

24 ore

pagePopup

Cookiebiot

Activați apariția bannerului cookie

1 an

_dc_gtm_UA-22608096-1

Google

Identificarea clienților și studierea comportamentului acestora pe site-ul web

1 min

_dc_gtm_UA-22608096-25

Google

Identificarea clienților și studierea comportamentului acestora pe site-ul web

1 min

Email

Laboratoire SVR

Înregistrarea adresei de e-mail folosită de Client pentru a se identifica

2 luni


Opoziția față de cookie-uri

 Clientul este informat, în momentul primei sale vizite, că are posibilitatea de a se opune înregistrării de cookie-uri auxiliare funcționării site-ului, în special prin configurarea browserului său de internet în acest sens sau prin exercitarea opțiunilor sale pe această pagină (a se vedea mai jos).

 Atunci când clientul navighează pe site-ul web, pot fi înregistrate sau citite informații în terminalul său, în funcție de opțiunile sale.

 Clientul va găsi mai mult ajutor pe paginile dedicate ale browserului său (în continuare, cele mai frecvente browsere):

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
 Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20désactiver%20les%20cookies
 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 De asemenea, clientul își poate seta browserul să trimită un cod care să indice site-urilor web că nu dorește să fie urmărit (opțiunea "Do No Track"):

 Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11
 Safari™: http://support.apple.com/kb/PH11952
 Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/114836
 Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
 Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

 Exercitați-vă drepturile :

Nu te-ai abonat încă newsletter-ului!
Discount de 15% pentru prima comandă!
Informații juridice
Adresa de e-mail va fi procesată de Laboratoires SVR România și va fi folosită pentru a primi newsletter precum și oferte comerciale. În orice moment, aveți dreptul de a acces, modificare, steregere, limitare a procesării informațiilor personele precum și dreptul de a transmite informațiile personale altor persoane desemnate, în caz de deces. Pentru mai multe detalii, consultați politică de confidențialitate
Cosul tau 0
(aproximativ x)
- +
Șterge
Da Nu
Translation missing: ro-RO.cart.samples_label
Coșul tău este gol: cumpără-ți rutina perfectă de îngrijire a pielii acum.
O sa va placa si voua
[B3] Masque Hydra Intensif
[B3] Masque Hydra Intensif
12ml
34,00 lei
SEBIACLEAR Active Gel
SEBIACLEAR Active Gel
40ml
67,10 lei
[B3] Essence Hydra
[B3] Essence Hydra
150ml
122,20 lei